Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 december 2015

Bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard: Cromstrijen geeft regie uit handen, ondanks betoog D66

Betoog D66 vóór herindelen

Donderdagavond, 17 december 2015, was een belangrijk moment met betrekking tot de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard. In alle gemeenten in de Hoeksche Waard stond het voorstel tot herindeling op de agenda van de gemeenteraden.

Een helder betoog voor herindelen werd gehouden door inspreker de heer Velthoen, namens Pro Hoeksche Waard, welke goed aansluit bij het standpunt van D66. ,,Inwoners van de Hoeksche Waardse gemeenten wonen in een specifieke plaats in de Hoeksche Waard, maar leven in de gehele Hoeksche Waard.” Zij werken in Oud-Beijerland, sporten in Puttershoek, winkelen in Strijen, recreëren in Numansdorp, en hebben familie en vrienden binnen de gehele Hoeksche Waard, aldus D66 fractievoorzitter Miranda den Tuinder.

Samenwerken met doorzettingsmacht, betekent dat we 5 gemeenten hebben met in totaal 35 fracties, 83 raadsleden, 5 burgemeesters, 15 wethouders en 35 regioraadsleden die een gewogen stemverhouding verkrijgen bij de laatste verkiezingen. We krijgen regiowethouders die lokaal geen verantwoording kunnen afleggen, lokale ambtenaren en superambtenaren die bij de regio horen. De inwoners houden hun bestuur lokaal dichtbij, maar als zij lokaal overstijgende vragen hebben moeten zij aankloppen bij de regio. Lokale vraagstukken blijven lokaal, maar alles wat maar enigszins regionaal is zal regionaal behandeld worden, en dat is dus bijna alles. En deze constructie moet er dan voor zorgen dat de belangen van Cromstrijen op een heldere en transparante manier vertegenwoordigd worden. De nabijheid van het bestuur wordt alleen maar minder overzichtelijk, om over de democratische legitimatie maar te zwijgen.

Hierom is de D66-fractie blij dat het voorstel dat voorgelegd werd, het voorstel voor herindelen was. Een voorstel waar zich 24 van de 35 fracties in de Hoeksche Waard zich eensgezind achter hebben geschaard. Eensgezind, omdat we heel goed kunnen samenwerken als je een gezamenlijk doel hebt. En dat gezamenlijke doel is een duurzame oplossing voor de Hoeksche Waard.

Het is tijd om het gehele voortraject over wel of niet herindelen, dat al ergens eind jaren zestig van de vorige eeuw begon, achter ons te laten en dat we duidelijkheid aan onze burgers moeten geven. Samen moeten wij gaan werken naar één Hoeksche Waard.

Cromstrijen stemt tegen herindelen, en daarmee tegen een duurzame oplossing

Ondanks het betoog van D66 fractievoorzitter Miranda den Tuinder en van enkele andere fracties voor herindelen, werd door de gemeenteraad van Cromstrijen tegen het voorstel van herindelen gestemd.

Raadslid Polderdijk van Cromstrijen ’98 bracht een amendement in om te kiezen voor versterkte samenwerking, het andere model dat uit de stuurgroep bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard is gekomen. Dit voorstel bracht hij samen in met raadsleden Van der Meer van het CDA en Heuvelman van de VVD. Daarnaast ondersteunde de gehele VVD-fractie dit voorstel.

Na twee termijnen, waarin door diverse partijen enkel een samenvatting werd gegeven van het proces van de stuurgroep bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard, en een schorsing van vijf minuten werd het amendement in stemming gebracht.

Ondanks dat in Oud-Beijerland en Strijen inmiddels een motie werd aangenomen die de wijziging van van de gemeenschappelijke regeling afwijst, stemden uiteindelijk 8 raadsleden voor het amendement en 7 raadsleden tegen. De gemeenteraad van Cromstrijen stemt hierdoor voor versterkte samenwerking en niet voor herindeling.

Andere Hoeksche Waardse gemeenten

Ook in Binnenmaas (12 voor en 9 tegen) en Korendijk (10 voor en 5 tegen) spraken de gemeenteraden in meerderheid uit voorstander te zijn van een versterkte samenwerking. Oud-Beijerland (0 voor en 19 tegen) en Strijen (2 voor en 11 tegen) stemden voor een herindeling. Een patstelling is gecreëerd.

Opvallend detail is dat op donderdagavond 17 december 51 individuele raadsleden hebben gestemd voor herindeling en slechts 32 voor samenwerking.

De provincie grijpt in

De regie is uit handen genomen, de provincie is aan zet. Nadat de laatste raad haar besluit had genomen, gingen geruchten rond dat de volgende morgen de provincie al op de stoep zou staan.

Voorafgaand aan de stuurgroep bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard werd door de provincie medegedeeld dat als er geen unaniem besluit van de raden komt, de provincie aan zet is. Nu er geen unaniem besluit is gekomen, voelt de provincie zich verplicht de regie op zich te nemen. Hierdoor zal de provincie gesprekken aangaan met betrokken partijen en de uitkomsten daarvan meenemen bij de besluitvorming door Gedeputeerde Staten.

Betoog herindelen, gemeenteraad 17 december 2015