Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 augustus 2015

Hoge kosten spoedzorg in de Hoeksche Waard

Inwoners van de Hoeksche Waard moeten ongeveer 8 keer zoveel betalen voor medicijnen die zij onverhoopt nodig hebben in de avond-, nacht- of weekenduren (ANW-uren) dan inwoners van Rijnmond.

Hoeksche Waarders die buiten kantooruren medicijnen nodig hebben, betalen € 82,40 extra per receptregel. Extra, dus bovenop de normale kosten voor de medicijnen. Ter vergelijking: in Rotterdam Zuid betaalt een patiënt voor exact dezelfde medicijnen € 10 extra per receptregel. Dat scheelt dus € 72, voor hetzelfde medicijn. Verzekeraars vergoeden deze extra kosten in eerste instantie wel, maar verrekenen ze later wel met het eigen risico van de verzekerde. Per saldo betalen Hoeksche Waarders dus veel meer voor de spoedzorg van de apotheek. Daarbij komt dat het bepaald niet eenvoudig is om de medicijnen bij een andere apotheek dan de dienstapotheek in het eigen woongebied te krijgen.

Onderzoek

Toen wij dit enorme verschil ontdekten, hebben wij nader onderzoek gedaan. Waarom kost het zoveel extra om medicijnen te krijgen in de Hoeksche Waard? De dienstapotheek Hoeksche Waard (een samenwerkingsverband van alle apotheken in de Hoeksche Waard) zegt op haar website: ‘Het betreft een kostendekkend tarief waarmee de farmaceutische spoedzorg gewaarborgd is voor de regio Hoeksche Waard. De dienstapotheek werkt hiermee zonder winstoogmerk of non-concurrentiële basis. Het tarief is op basis van een begroting welke afgestemd is met de grootste zorgverzekeraars in de regio (CZ-Delta Lloyd-Ohra & Univé-VGZ-IZA-Trias)’. Klinkt best plausibel allemaal. Maar toch… hoe kan het dat de kosten voor onze regio zó enorm verschillen met die van ons omringende gemeenten? Vanaf 2014 ligt de verantwoordelijkheid bij zorgverzekeraars om zorg te dragen dat farmaceutische spoedzorg voor alle Nederlandse ingezetenen beschikbaar en betaalbaar blijft, ook in minder bevolkte gebieden. Om dat te kunnen doen, kopen zij de farmaceutische spoedzorg gezamenlijk in op basis van een representatiemodel. In begrijpelijk Nederlands betekent dit dus dat zij de ruimte (en de macht) hebben gekregen om groot in te kopen om ervoor te zorgen dat spoedzorg van de apotheek ook voor inwoners van krimpregio’s als de Hoeksche Waard, beschikbaar en betaalbaar is.

Grote verschillen

Wij ontdekten dat er grote verschillen zijn ontstaan in de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de spoedzorg. In onder andere Zeeland, Groningen en Noord-Holland trokken politici aan de bel, maar tot gewijzigde tarieven kwam het niet. De tarieven lijken bijna willekeurig te worden vastgesteld: in vergelijkbare gebieden zoals de Achterhoek zijn de extra kosten per receptregel bijvoorbeeld € 46,53, in de regio Gelderse Vallei € 31,75 en in Zeeland € 54. De kosten van Zeeland waren de hoogste extra kosten die wij konden vinden – maar nog altijd bijna € 30 minder dan in de Hoeksche Waard. Wij vinden dit bijzonder zorgwekkend. Inwoners van de Hoeksche Waard worden pas op een moment dat ze geen keuze meer hebben (spoedzorg is nu eenmaal altijd onverwacht nodig) geconfronteerd met de extra kosten. Deze extra kosten lijken ook willekeurig tot stand te komen. Het gaat kennelijk niet om inwonersaantal of regio (zie eerdere, vergelijkbare voorbeelden), maar wat bepaalt de kosten dan wel? Bovendien krijgen inwoners op zo’n moment niet de keuze om de medicijnen elders (veel) goedkoper te halen.

Pleidooi voor evaluatie

Het afwentelen van de exploitatiekosten van spoedzorg van een apotheek op de zorgbehoevende vinden wij op zijn minst discutabel, zeker in het licht van hetgeen in 2014 beoogd werd toen de verzekeraars alle macht over de spoedzorg kregen. Volgens de Nederlandse Zorg Autoriteit is er geen wettelijk plafond voor de tarieven die gevraagd mogen worden voor spoedzorg van de apotheek. Wij pleiten ervoor dat er snel een evaluatie komt van de afspraken die door de minister in 2014 zijn vastgelegd met de zorgverzekeraars over de spoedzorg van apotheken en doen een dringend beroep op politici en bestuurders in Den Haag om afspraken te maken over gelijke tarieven in Nederland. De dienstenapotheken zijn er al, de verzekeraars zijn nationaal georganiseerd, dus dit moet niet moeilijk te realiseren zijn. De zorg is zonder dit soort zaken al duur genoeg!

Vragen CDA en D66 aan de 5 colleges in de Hoeksche Waard

De fracties van CDA en D66 hebben vanwege het regionale karakter besloten in alle raden de onderstaande vragen te stellen. In Oud-Beijerland worden deze op 1 september a.s. in devergadering behandeld.

  • Bent u ervan op de hoogte dat het tarief voor farmaceutische spoedzorg in de Hoeksche Waard substantieel hoger ligt dan in vergelijkbare (krimp)gebieden en ons omringende gemeenten?
  • Bent u van mening dat er ook voor bewoners van de Hoeksche Waard betaalbare farmaceutische spoedzorg beschikbaar zou moeten zijn? Met betaalbare zorg wordt gedoeld op een niveau dat vergelijkbaar is met ons omringende en/of vergelijkbare gebieden.
  • Bent u bereid om met de andere colleges van B&W binnen de Hoeksche Waard met een gezamenlijk statement te komen richting verantwoordelijke partijen (zoals zorgverzekeraars en de centrale overheid) en hen te verzoeken om de kosten van farmaceutische spoedzorg voor de inwoners van de Hoeksche Waard tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen? Met een aanvaardbaar niveau wordt gedoeld op een niveau dat vergelijkbaar is met ons omringende en/of vergelijkbare gebieden.