Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 februari 2017

Provinciale Staten stelt het herinderlingsadvies Hoeksche Waard vast

Gedeputeerde staten heeft aan de Provinciale Staten voorgesteld om de huidige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen samen te voegen tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard met ingang van 1 januari 2019. In afwijking van het herindelingsontwerp adviseren zij de regering te kiezen voor ingang van de door ons voorgestelde fusie per 1 januari 2019. In het ontwerp is gekozen voor een ingangsdatum van 1 januari 2020 met als doel de partijen meer tijd en ruimte te geven om nader tot elkaar te komen. Uit de zienswijzen blijkt geen ondersteuning te zijn voor deze redenering. Er wordt gesteld dat één jaar uitstel ook één jaar langer de verdeeldheid laat bestaan. Tevens treden de voordelen van een samenvoeging dan ook één jaar later in werking.

Het ligt voor de hand dat de nieuwe gemeente de naam ‘Hoeksche Waard’ krijgt. Het is immers de eeuwenoude naam voor het eiland. Niet alle gemeenteraden hebben in hun zienswijze zich uitgesproken over de nieuwe naam. Gelet op de historie én het feit dat de naam ‘Hoeksche Waard’ een sterk merk is, waarvan de (inter-)nationale bekendheid na de fusie nog verder kan toenemen, stellen zij de ministerraad voor om de nieuwe gemeente de naam ‘Hoeksche Waard’ te geven.

De huidige gemeenten worden opgeroepen om samen met de provincie te gaan werken aan de toekomst van de Hoeksche Waard. De energie die is gestoken in de discussie over de bestuurlijke structuur in de afgelopen tien jaar kan worden omgezet in het werken aan de inhoudelijke kansen en opgaven van de toekomst. Als provincie benoemen zij daarbij als ambities: een integrale gebiedsaanpak van de Hoeksche Waard – met inzet van menskracht en middelen – en een exemplarisch programma om de eigen identiteit en autonomie van elk van de 17 dorpen te behouden. De vijf gemeenten is geadviseerd om reeds te starten met de samenvoeging van de vijf betrokken ambtelijke organisaties. De provincie Zuid-Holland is, als onderdeel van het GS besluit van 5 juli 2016, samen met de regio in gesprek gegaan om te komen tot een integrale gebiedsaanpak voor de Hoeksche Waard. In combinatie met deze bestuurlijke oplossing en een exemplarisch programma om de eigen identiteit van elk van de 17 dorpen te behouden en te versterken, kan de Hoeksche Waard met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Een meerderheid van de leden van de Provinciale Staten ging met het voorstel akkoord.